KLIMATSAMTAL 12 | Gotland ska gå före

Klicka här för att gå direkt till fördjupning >>>

Vill du läsa texten från skriften så klicka på bilden så öppnas den i en egen flik! När du vill komma tillbaka hit stänger du fliken och klickar på fliken bredvid!

Fördjupning

Klimatet på Gotland

SMHI har tillsammans med Länsstyrelsen tagit fram en rapport om dagens ovh framtidens klimat på Gotland. Om inte utsläppen minskas rejält kommer årsmedeltemperaturen på Gotland att öka med 3-5 grader till år 2100. Rapporten publicerades i nov. 2015.

www.smhi.se/publikationer/publikationer/framtidsklimat-i…

Strategi för Gotlands klimatarbete

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen utarbetat en strategi för Gotlands klimatomställning ”Tillsammans mot 2030”. Rapporten har tagits fram i dialog med olika aktörer på Gotland t.ex. Region Gotland och Högskolan. Rapporten presenterades i oktober 2019. Strategin vill stärka Gotland som föregångare inom energi- och klimatomställningen.

www.lansstyrelsen.se/gotland/tjanster/publikationer/…

Regionalt utvecklingsprogram

”Vårt Gotland 2040” är en regional utvecklingsstrategi för Gotland som beslutades i februari 2021. I strategin tas riktningen ut för Gotlands utveckling. Bakom strategin står Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet Campus Gotland. Samsynen mellan olika aktörer är kanske den viktigaste vinsten med strategin. Den behandlasrfrågor som: Hur ska det vara att bo, leva och verka på Gotland? hur ska Gotland 2040 vara en förebild i energi- och klimatomställningen. Hur ska vi stärka välmående och tillväxt? Hur gör vi det på ett hållbart sätt i enlighet med Agenda 2030 och Parisavtalet? 

www.gotland.se/110035

Gotland som Energipilot

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att göra det möjligt för Gotland  att bli en pilot för omställningen till ett robust och förnybart energisystem.

Energimyndigheten har i samverkan med bl.a. Länsstyrelsen och Region Gotland utarbetat ”Färdplan för att möjliggöra att Gotland blir pilot för ett hållbart  energisystem”. Färdplanen redovisades i mars 2019.

energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?…

Energicentrum Gotland

Energicentrum på Gotland ska bidra till att utveckla gotlänningarnas kunskaper och stärka deras möjlighet att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem på Gotland.

Verksamheten kommer att ha rollen som ett regionalt energikontor, vilket har efterfrågats på Gotland under flera år. Energicentrum kommer att vara sammankopplat med flera olika aktörer som går före i energiomställningen på ön. Tillsammans genomförs aktiviteter, initiativ och projekt som accelererar omställningen till ett hållbart energisystem.

Energicentrum ska också utvecklas för att visualisera takten i energiomställningen, tillgängliggöra energikunskap för gotlänningarna och sprida goda exempel från omställningen

www.gotland.se/energicentrum

Färdplan cement

Cementtillverkningen står för en stor del av växthusgasutsläppen på Gotland. Arbete med utveckling av koldioxidneutral sten- och cementindustri är därför avgörande för om Gotland skall uppnå sina klimatmål. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har tagits fram en färdplan för cementindustrin. Cementa har som mål att bli fossilfri till år 2030.

https://www.cementa.se/sites/default/files/assets/document/9a/c0/fardplan_cement-for_klimatneutralt_betongbyggande-20180424.pdf

Synergier överallt?

Rapport från Fossilfritt Sverige:

– Genom att se till de nyttor man får ut inom till exempel sjukvårds- och säkerhetsområdet blir många klimatåtgärder i själva verket samhällsekonomiskt lönsamma även när klimateffekterna räknas bort

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

I rapporten lyfts två typer av synergier fram. Den ena är synergier som uppstår inom andra politikområden till följd av klimatpolitiska åtgärder. Som till exempel att minskad biltrafik i städerna också minskar utsläpp av kväveoxider och partiklar. IVL Svenska Miljöinstitutet har beräknat att kväveoxider och partiklar leder till mer än 5 000 förtida dödsfall per år, vilket ger samhällskostnader på runt 42 miljarder kronor per år.

Den andra är utsläppsminskningar som uppstår till följd av åtgärder utanför klimatpolitiken. Digitaliseringsåtgärder genomförs till exempel med syfte att spara tid och pengar, men samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser. Enligt konsultbolaget McKinsey kan uppkopplade hem leda till energibesparingar på 20 procent, vilket sänker både utsläpp och energiräkningar.

Enligt rapporten är det här nyttoeffekter som oftast inte tas med i beräkningarna när det beslutas om klimatåtgärder vilket gör underlagen snedvridna.

Fossilfritt Sverige föreslår därför:
1. Komplettera regelverket för kommittéer med krav på att studera klimatrelaterade effekter. Liknande förändringar av spelregler bör även göras för myndigheter och regeringskansliet.
2. Fatta mer allsidigt avvägda beslut. Det bör införas beslutskriterier, som åtminstone gör att tillkommande nytta vägs in i besluten.

– Ett perspektiv som växer sig allt starkare är att en ambitiös svensk klimatpolitik är en språngbräda för ökad export av klimatsmarta lösningar som till exempel fossilfri stålproduktion och fossilfria lastbilar. Att se Sverige som en permanent världsutställning för modern teknik är ett synsätt som väger upp de enögda kostnadsberäkningarna, säger Svante Axelsson

Gotland klimatpositiv 2030

Gotland har valts ut som pilotregion för en hållbar energiomställning av den svenska regeringen. Vi som undertecknat detta dokument vill underbygga detta syfte med ett tydligt mål:

Vi vill uppnå ett klimatpositivt samhälle och ekonomi på Gotland till 2030.

År 2030 ska Gotland inte längre vara en börda för de kommande generationerna, utan stödja världen runt oss för att uppnå den globala utsläppsminskning som brådskande behövs:

Enligt UNEP krävs en global utsläppsminskning på 65% fram till 2030 jämfört med året 2020 för att kunna stoppa den globala uppvärmningen i tid.

Vi har bara möjlighet att nå detta mål om Cementa och Destination Gotland – som ansvarar i särklass för de största koldioxidutsläppen på Gotland – drastiskt minskar sina utsläpp redan inom de närmaste fem åren.

Lyckligtvis harsåväl Region Gotlands ordförande i regionstyrelsen som ledande chefer för Cementa och Destination Gotland redan uttryckt att de önskar  drastiskt minska Gotlands utsläpp.

För små clean tech startups som Waila AB har det varit relativt lätt att nå en klimatpositiv verksamhet redan 2020. Waila AB lovar därför att göra sitt bästa för att hjälpa jordbruks- och skogsbrukssektorn på Gotland att förverkliga sin fulla potential för koldioxidbindning – med en fokus på produktion och användning av biokol – under det kommande decenniet. Vi uppmanar alla privatpersoner, företag och organisationer på Gotland som redan är klimatpositiva idag att även bli  klimatpositiva, dvs. att aktiv bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären.

Gotland som helhet har dock ingen chans att bli klimatpositivt 2030 om de största utsläpparna inte realiserar sina klimatambitioner.

Vi vill härmed utmana Region Gotlands ordförande i regionstyrelsen, ledningen av Cementa AB och Destination Gotland att officiellt åta sig att vara koldioxidneutrala affärsverksamheter 2030 och att fatta de beslut som krävs för att nå detta mål.

Tillsammans kan vi låta denna vision gå i uppfyllelse och visa världen att en snabb energiomställning är möjlig genom samarbete.

Ingen plats på jorden är bättre lämpad för att uppnå ett så utmanande mål än Gotland.

Gemensamt undertecknat dokument
December 2020

Följande privatpersoner, företag, organisationer, partier och myndigheter delar visionen och förbinder sig att vara klimatneutrala eller klimatpositiva i 2030:

  1. Waila AB (Klimatpositiv)
  2. Gretas Gamlingar i

Har du tips på material som skulle passa här?

Hör i så fall gärna av dig till gittan@frejhagen.se med en egen text eller en länk. Skriv också en kommentar om varför materialet är intressant.

Stort tack för om du bidrar till att vi kan hålla detta klimatmaterial aktuellt!