KLIMATSAMTAL 8 | Tiden talar mot biobränsle

Klicka här för att gå direkt till fördjupning >>>

Vill du läsa texten från skriften så klicka på bilden så öppnas den i en egen flik! När du vill komma tillbaka hit stänger du fliken och klickar på fliken bredvid!

Fördjupning

Satsningen på biobränslen som en del av lösningen på klimatkrisen har med tiden blivit mer omdiskuterad och ifrågasatt. Här är några av de senaste årens bidrag till debatten:

SR Vetenskapsradion ”Klotet

Svårt få skogen att räcka till allt biobränsle

När Sverige ska minska klimatutsläppen behövs stora mängder biobränslen. Men skogen närmar sig sin smärtgräns när det gäller hur mycket mer bioenergi den kan leverera.  Behoven av fossilfri energi beräknas öka kraftigt de närmaste åren, inte minst inom trafik och industri. Men om dessa ska täckas av biobränslen krävs brukningsmetoder som riskerar att komma i konflikt med målen om biologisk mångfald. Forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet redovisas.

Länk till Sveriges Radio: ”Svårt få skogen att räcka till allt biobränsle” (45 min)

Forskare ifrågasätter klimatnyttan med biobränslen

Många pekar på biobränslen som lösningen på klimatkrisen, men det finns en baksida. Beroende på tidsperspektiv ifrågasätts om biobränslena verkligen är koldioxidneutrala. Forskare med olika synsätt kommer till tals. Erfarenheter från olika länder redovisas.

Länk till Sveriges Radio: ”Forskare ifrågasätter klimatnyttan med biobränslen” (45 min)

Svenska Miljöinstitutet  IVL:

Biomassa och koldioxidneutralitet:

Punktvis redovisning av föredrag vid IVL seminarium: Vägval el – konkurrens om den hållbara skogen i november 2015. Också här diskuteras begreppet koldioxidneutralitet men även frågan om skogen bör brukas eller bevaras för att lagra maximalt med kol.

https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-el/zetterberg-ar-biobranslen-klimatneutrala-iva-2015-11-09-utskick-id-100190.pdf

ETC

Tidningen ETC har gjort en specialbilaga om biobränslen där man kritiskt granskar verksamheten, statistiken och den förda politiken. Man diskuterar även skogens fortsatta roll som kollager liksom alternativa lösningar.

https://www.etc.se/sites/all/files/atoms/files/2020/10/biobransle_201001_14.pdf

Fossilfritt Sverige

Utöver mediadebatten finns även ett omfattande forsknings- och utredningsarbete kring klimat- och bioenergifrågorna. Ett stort arbete är Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige – ett nationellt initiativ.

Initiativet, i form av ett regeringsuppdrag, är baserat på riksdagens beslut om ett klimatpolitiskt ramverk och syftar till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Fossilfritt Sverige är ett samverkansprojekt mellan myndigheter, näringsliv, kommuner, civilsamhället och andra aktörer. Arbetet redovisas i färdplaner, utmaningar och strategier för olika områden. Ett viktigt sådant är skogsnäringen och bioenergin.

https://fossilfrittsverige.se/

Exempel på en Färdplan – Skogsnäringen

Hur kan skogsnäringen skapa ökad lönsamhet, konkurrenskraft och jobb i hela landet samtidigt som fossil energianvändning fasas ut till 2045? Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, visar hur branschen kan skapa ännu mer klimatnytta än idag.

Färdplanen är framtagen av branschorganisationen Skogsindustrierna. Färdplanens vision är: »Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi«. Visionen går utanför den egna branschen genom att innefatta en omställning av hela samhället till en biobaserad ekonomi.

I en växande bioekonomi bidrar skogsnäringen till klimatarbetet redan i dag på tre övergripande sätt; genom substitution där biobaserade produkter ersätter andra produkter som tillverkas av fossil råvara eller som orsakar stora fossila utsläpp när de tillverkas, genom kolbindning i skogen och i biobaserade produkter, samt genom att minska den egna användningen av fossil energi.

https://fossilfrittsverige.se/roadmap/skogsnaringen/

Biostrategi

I omställningen till fossilfritt kommer biomassa krävas för att ersätta fossila bränslen och produkter. Det gäller så väl drivmedel som byggmaterial, textiler och alla plastmaterial som används över allt i samhället. Biodrivmedel, biokol och bioplast står alla på önskelistan i branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. 

Vi behöver bättre förstå hur en sådan stor efterfrågan påverkar marknaden och hur marknaden kan optimera värdet av vårt gemensamma uttag från skog och jordbruk.  

Biostrategin ska svara på frågan hur kan vi använda biomassan på ett effektivt och hållbart sätt. Strategin ska överlämnas till regeringen i början av 2021.

https://fossilfrittsverige.se/strategier/biostrategi/

Tidningen Aktuell Hållbarhet intervjuar Stefan Edman

Aktuell Hållbarhet ger ut en tidning med samma namn, men genomför också många utbildningar som handlar om hållbarhet.

Stefan Edman är en nestor i miljöarbetet i Sverige och har gett ut ett 50-tal böcker om miljö och klimat.

I denna intervju talar han om nödvändiga klimatåtgärder men också om löftesrika skeenden i industri och politiken.

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/stefan-edman-klimatmalen-kraver-ny-svensk-gruva-okad-skogsproduktion-och-fler-svenska-kor/?utm_campaign=AH_20_12_01_nurture_gratis_artikel_2_B_sajt&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

2021-03-03_Pressinbjudan_Lansering_Klimatsamtal

Biokol i din odling stöder näringsupptagning, vattenhållning och mikroliv.

Att blanda biokol i jorden för att öka bördigheten är väl beprövat. Mäktiga lager av s k ”Terra preta” (svart jord) i Amazonas är resultatet av ursprungsbefolkningars odlingar under tusentals år. Men fenomenet har inte varit känt i västvärlden länge.

Vår tids jordbruk har alltför ofta präglats av tillförsel av mineralgödsel och avsaknad av mullbildande tillskott som stallgödsel, samt av odling på stora ensidigt odlade ytor. Kortsiktigt goda skördar kan långsiktigt leda till en utarmad jord med allt sämre vatten- och näringshållande förmåga och minskad biologisk mångfald.

Biokol i jorden kan hålla fukten länge och ger mikroorganismer – viktiga för en levande och mullrik jord – fäste och skydd så att de kan stödja växtprocesserna.

Det kol från luftens koldioxid som bundits i växternas ved blir genom biokolet en stabil kolsänka i jorden. Samtidigt som kolet är deponerat i jorden har det en mycket gynnsam inverkan på växter och markliv. Jorden blir mycket bördigare.

Biokol-användning i lantbruket

När biokol används i jordbruket har det effekter som näringsdepå, vattenhållning och kolsänka. Länk till Jordbruksverkets skrivning om användning av biokol i jordbruket, regler mm.

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/forskning-om-ekologisk-produktion/arkiv/2020-03-19-biokol-i-ekologisk-odling

Biokol-användning i lantbruket.

Nedan är en länk till redogörelse för ett nyligen påbörjat forskningsprojekt. ”Om biokol hamnar i jorden, till exempel genom att spridas ut på åkermark, är det stabilt under lång tid och fungerar därför som en kolsänka.” Biokol har egenskaper som gör det är lönsamhet att ta ini kedjan foder-mjölkproduktion-gödselhantering-odling. 

Det kan motivera merpris till kund både genom att det höjer produktiviteten och genom sina miljömässiga effekter. 

Projektet undersöker och kvantifierar biokols effekter i den ekologiska mjölkgårdens foderkedja.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/projekt-2020-2022/biokol/

2021-03-03_Pressinbjudan_Lansering_Klimatsamtal

Till biokol

Klotet: Kol hett som klimatlösning men hur gör det bäst nytta?

02 okt 2019

Det gamla träkolet är tillbaka för att lösa metallindustrins probelm. Nu kallas det biokol och ska ersätta fossilt bränsle i masungnarna.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1366018

Länken här nedanför är kommersiell, men den kan ge en enkel sammanfattning av hur biokol kan användas och vilka effekter det har.

https://www.wexthuset.com/odling/jord-odlingsmedia/odlingssubstrat/biokol-4-l-naring-till-jorden

Har du tips på material som skulle passa här?

Hör i så fall gärna av dig till gittan@frejhagen.se med en egen text eller en länk. Skriv också en kommentar om varför materialet är intressant.

Stort tack för om du bidrar till att vi kan hålla detta klimatmaterial aktuellt!